Gazeta Lekarska Gazeta Lekarska logo

Jesteś lekarzem? Zarejestruj się
Nie jesteś lekarzem? Wejdź jako gość
banergorny2

Regulamin

I Postanowienia wstępne:

1.      Serwis internetowy www.gazetalekarska.pl jest administrowany przez Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 110, kod pocztowy: 00-764 Warszawa, posługującą się numerami NIP 5220002328 i REGON 001410326. Zarządzanie Serwisu powierzono Redakcji „Gazety Lekarskiej – Pisma Izba Lekarskich”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 110 (kod pocztowy: 00-764).

2.      Serwis funkcjonuje w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Regulaminie, a korzystanie z Serwisu możliwe jest na zasadach zapisanych w tym dokumencie.

3.      Serwis jest przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce, będących członkami właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej. Ogólnodostępna jest tylko Strona Wejściowa i Główna oraz Dział Ogłoszeń. Szerszy dostęp do serwisu mają Użytkownicy typu Gość, a pełny dostęp do serwisu – Użytkownicy typu Lekarz oraz Profile Specjalne.

4.      Korzystanie z Serwisu oznacza, że dany użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin może być aktualizowany, a każdorazowe wejście do Serwisu i korzystanie z niego oznacza zaakceptowanie aktualnej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie.

5.      Dla prawidłowego działania Serwisu zaleca się korzystanie z najnowszych wersji popularnych przeglądarek internetowych. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

6.      Zawartość Serwisu tworzona przez Administratora, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim.

II. Słownik nazw i zasady funkcjonowania poszczególnych funkcjonalności w Serwisie:

1.      Regulamin – niniejszy regulamin;

2.      Serwis -  serwis internetowy www.gazetalekarska.pl i wszelkie jego podstrony

3.      Administrator – Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana II Sobieskiego 110.  

4.      Strona Wejściowa – strona o adresie www.gazetalekarska.pl

5.      Strona Główna   następna strona po www.gazetalekarska.pl

6.      Dział Ogłoszeń – podstrony Serwisu na których można zamieszczać ogłoszenia zgodnie z obowiązującym, odrębnym regulaminem. Aby dodać ogłoszenie, należy podać adres e-mail, który będzie wykorzystywany do dalszej korespondencji niezbędnej do ustalenia warunków, na których ogłoszenie będzie mogło zostać zamieszczone i opublikowane w serwisie. Za treść ogłoszeń Administrator nie odpowiada.

7.      Użytkownik bez rejestracji– osoba fizyczna, która przegląda Serwis, uprawniona do przeglądania stron ogólnodostępnych, niewymagających odrębnego logowania.

8.      Użytkownik typu Gość – osoba fizyczna, która poza przeglądaniem ogólnodostępnych stron Serwisu, ma także możliwość przeglądania niektórych stron dostępnych wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników (część Serwisu pozostaje dla nich zamknięta i dostępna wyłącznie dla Użytkownika typu Lekarz). Aby móc przeglądać tę część Serwisu, trzeba uprzednio dokonać rejestracji Konta Gościa

9.      Użytkownik typu Lekarz – osoba fizyczna, będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej i posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Użytkownik typu Lekarz ma pełny dostęp do Serwisu, o ile wcześniej dokona rejestracji Konta Lekarza. Oznacza to, że taki Użytkownik może m.in. tworzyć siatkę swoich kontaktów, obserwować ich aktywność, uczestniczyć w Forum i korzystać z innych funkcjonalności. Użytkownik typu Lekarz umieszcza treści na swoim profilu oraz w Forum na własną odpowiedzialność. Zdjęcie profilowe, opis profilowy oraz jego aktywności będą widoczne dla innych Użytkowników typu Lekarz oraz Profili Specjalnych (wyjątek – prywatna korespondencja możliwa dzięki funkcjonalności Skrzynka Odbiorcza oraz prywatne wpisy w Kalendarzu). Na prawach użytkownika typu Lekarz działają także upoważnieni przedstawiciele Administratora, pełnią oni jednak wyłącznie funkcję administracyjną i dbają o właściwe funkcjonowanie Serwisu z technicznego punktu widzenia.

10.  Konto Gościa – zarejestrowanie Konta Gościa umożliwia przeglądanie części Serwisu niedostępnej dla Użytkowników bez rejestracji, choć nie całego Serwisu – część jest bowiem otwarta wyłącznie dla Użytkowników typu Lekarz. Aby zarejestrować Konto Gościa, należy podać e-mail i zaakceptować niniejszy Regulamin w odpowiednim boxie na stronie głównej Serwisu. Po dokonaniu tych czynności na podany adres e-mail zostanie przesłany login i hasło, na które należy się logować do Serwisu. Tak utworzone Konto jest aktywne przez 24 godziny od momentu zgłoszenia rejestracji. Należy mieć na uwadze, że podany adres e-mail nie jest kasowany po wygaśnięciu ważności konta, tylko pozostaje w bazie danych Administratora. Administrator w każdej chwili może zablokować/skasować Konto Gościa, jeśli jego Użytkownik naruszy zasady niniejszego regulaminu lub jeśli będzie tego wymagało właściwe funkcjonowanie Serwisu.

11.  Konto Lekarza – Zarejestrowanie Konta Lekarza możliwe jest poprzez dedykowany Formularz Rejestracji. Tylko posiadając Konto Lekarza zyskujemy status Użytkownika typu Lekarz i otrzymujemy pełny dostęp do Serwisu wraz z Newsletterem.

12.  Formularz Rejestracji Lekarza– dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest wypełnienie pól oznaczonych „*”. Podane dane muszą być zgodne z prawdą i zamieszczone przez osobę, do której należą (zakładać konto może wyłącznie we własnym imieniu). Podanie nieprawdziwych danych będzie traktowane jako próba podszycia się pod tożsamość lekarza, co jest zabronione. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, a wypełniając formularz zarejestrowany Użytkownik typu Lekarz ma prawo do aktualizowania swoich danych poza dwiema pozycjami – e-mail oraz numer PWZ. Wypełniając Formularz Rejestracji trzeba mieć na uwadze, że przekazane dane będą wykorzystane do weryfikacji i na tej podstawie będzie podjęta decyzja, czy konto może zostać utworzone (Administrator dopuszcza możliwość zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość). Na jeden numer PWZ może zostać utworzone tylko jedno Konto Lekarza.  Dane te będą później przechowywane w bazie Administratora. Podany e-mail będzie wykorzystywany do korespondencji pomiędzy Serwisem a użytkownikiem, polegających na powiadamianiu  o otrzymywaniu zaproszeń do grona znajomych w Serwisie, otrzymywaniu prywatnych wiadomości na profil Użytkownika, zmianach w wybranych miejscach na Forum. Na podany e-mail będzie także przychodził Newsletter Serwisu – Użytkownik typu Lekarz będzie zapisany na liście subskrybentów Newslettera od momentu pozytywnej weryfikacji procesu rejestracji, ale pozostaje możliwość wypisania się z tej listy. Niektóre dane podane w Formularzu Rejestracji będą widoczne na profilu Lekarza (nie dotyczy: e-mail, hasło, data urodzenia, numer PWZ)

13.  Rejestracja Konta Gościa – aby się zarejestrować, należy podać swój adres e-mail. Podany adres e-mail jest przechowywany w bazie administratora Serwisu i może być przez niego przetwarzany do celów związanych z właściwym funkcjonowaniem Konta Gościa.

14.  Profil Specjalny – specjalna grupa Użytkowników serwisu. Profil specjalny prezentuje instytucję powiązaną z działalnością redakcji „Gazety Lekarskiej” lub Naczelną Izbą Lekarską. Profile specjalne mają odrębne uprawnienia i funkcjonalności i mają pełny dostęp do Serwisu.

15.  Skrzynka Odbiorcza – funkcjonalność, którą posiadają Profile lekarzy i Profile Specjalne. Dzięki Skrzynce odbiorczej można prowadzić prywatną korespondencję pomiędzy Użytkownikami typu Lekarz a także z Profilami Specjalnymi. Wiadomości te są widoczne tylko dla uczestników danej korespondencji. Powiadomienia o nowych wiadomościach w Skrzynce Odbiorczej są także wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji konta.

16.  Kalendarz – funkcjonalność dedykowana dla Profili Lekarzy i Profili Specjalnych. Każdy Użytkownik typu Lekarz posiada własny kalendarz, w którym może wpisywać wydarzenia, dodatkowo w jego Kalendarzu pojawią się także wydarzenia dodane przez Profil Specjalny „Gazety Lekarskiej” oraz wydarzenia dodane przez Profil Specjalny Okręgowej Izby Lekarskiej wybranej podczas rejestracji konta.

17.  Profil lekarza – konto o pełnym dostępie do Serwisu

18.  Profil Gościa – konto o okrojonym dostępie do Serwisie

19.  Profil Specjalny„Gazety lekarskiej” – profil, który prowadzi mikroblog z informacjami oraz kalendarz profilowy. Obydwie aktualności pojawiają się na profilach lekarzy.

20.  Profile Specjalne Okręgowych Izb Lekarskich – każda Okręgowa Izba Lekarska ma założony w Serwisie profil, za pomocą którego może prowadzić mikroblog oraz dodawać wydarzenia w kalendarzu profilowym obie aktualności pojawiają się na profilu lekarza, który wybrał właśnie tę OIL podczas rejestracji.

21.  Kalendarz profilowy – kalendarz Profili Specjalnych – każdy profil prowadzi własny kalendarz,  a każde wydarzenie jest widoczne.

22.  Forum – funkcjonalność dostępna dla Użytkowników mających pełny dostęp do serwisu. korzystanie z Forum umożliwia publikację swoich tekstów i zdjęć – publikowane treści będą widoczne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników typu Lekarz. Forum umożliwia także zamieszczanie pod publikowanymi na forum treściami, komentarzy. Za treści zamieszczane na Forum Administrator nie odpowiada. Użytkownik Forum zobowiązuje się, że ma pełne prawo do dysponowania treścią/zdjęciem, które zamieszcza, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych treści, lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (szczególnie jeśli chodzi o prawo do ich publikacji). Ponadto użytkownik zapewnia, że opublikowana przez niego treść jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

III. Zasady Ogólne

1.      Korzystanie z Serwisu możliwe jest na trzy różne sposoby:

- Przeglądanie Strony Wejściowej/Głównej oraz Działu Ogłoszeń (w tym dodawanie ogłoszeń) – dostęp otwarty bez potrzeby rejestracji i logowania;

23.  - wejście do dodatkowych stron Serwisu możliwe jest poprzez rejestrację Konta Gościa, a następnie logowanie na przesłany w e- mailu login i hasło. Taki użytkownik zyskuje wówczas Profil Gościa. Rejestracja i korzystanie z Konta Gościa jest bezpłatne.

- pełny dostęp do Serwisu możliwy jest poprzez rejestrację Konta Lekarza za pomocą Formularza Rejestracji, a następnie logowanie na ustalony podczas rejestracji login i hasło (loginem jest podany e-mail, hasło jest wybierane przez Użytkownika). Rejestracja i korzystanie z Konta Lekarza jest bezpłatne.

IV. Prawa i Obowiązki Użytkowników Serwisu

1.      Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.

2.      Użytkownik serwisu zobowiązuje się, że ma pełne prawo do dysponowania treścią/zdjęciem, które zamieszcza, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych treści lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (szczególnie jeśli chodzi o prawo do ich publikacji). Ponadto użytkownik zapewnia, że opublikowana przez niego treść jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

3.      Zabronione jest przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisie materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej i światopoglądowej czy propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Niedozwolone jest również zamieszczanie wpisów, które naruszają dobra osobiste innych osób.

4.      Użytkownik typu Gość/Lekarz, zakładając konto w serwisie, oświadcza że zapoznał się niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

5.      Użytkownik typu Lekarz godzi się, aby założony profil lekarza, pokazujący Imię, nazwisko, opis, aktywności, przynależność do wybranych miejsc Forum, siatkę kontaktów, był upubliczniony dla pozostałych Użytkowników typu lekarz oraz dla Profili Specjalnych.

6.      Wraz z rejestracją na Koncie typu lekarz, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.   

7.      Użytkownik godzi się, aby publikowane przez niego treści w Forum były dostępne dla pozostałych Użytkowników Forum oraz wykorzystywane na wszelkich polach eksploatacji przez Administratora Serwisu.

8.      Zabrania się Użytkownikom i Profilom Specjalnym zamieszczania informacji o charakterze promocyjnym/reklamowym pod rygorem usunięcia wpisu.

9.      Użytkownik może otrzymywać informacje o charakterze promocyjnym/reklamowym zamieszczane przez Administratora.

10.  Logować się do Serwisu można wyłącznie osobiście.

11.  Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny domagać się usunięcia konta Użytkownika. Prośby dotyczące usunięcia Konta Użytkownika, należy kierować na adres e-mail: pomoc[at]gazetalekarska.pl 

12.  Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu, należy kierować na adres e-mail: pomoc[at]gazetalekarska.pl.

13. Rejestrując się, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na pozostanie ujętym w każdej możliwej statystyce serwisu.

V. Prawa i Obowiązki Administratora Serwisu

1. Administrator ma prawo usunąć Konto lekarza/Gościa, jeśli stwierdzi, że jego użytkownik naruszył zasady niniejszego regulaminu lub jeśli będzie to konieczne ze względu na właściwe funkcjonowanie serwisu.

2. Administrator ma prawo do moderacji wpisów na Forum i w razie potrzeby modyfikowania ich lub usuwania.

3. Administrator ma prawo do moderacji aktywności dostępnych dla profili Specjalnych.

4. W Serwisie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Administrator nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.   

5. Administrator przyjmuje reklamacje dotyczące wpisów na Forum za pośrednictwem przycisku „Zgłoś Naruszenie” dostępnego przy każdym wpisie na Forum.

6. Inne naruszenia przepisów prawa lub niniejszego regulaminu można zgłaszać na adres e-mail: pomoc[at]gazetalekarska.pl lub pisemnie na adres: Gazeta Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać kwestionowaną treść i określić rodzaj naruszenia.

VI. Dane osobowe użytkownika

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzanie przez Naczelną Izbę Lekarską mieszczącą się w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 110 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownicy mogą w każdym czasie żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Administratora. W tym celu należy przesłać pocztą elektroniczną pisemną prośbęo ich usunięcie. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, celach statystycznych, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

1.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Użytkowników Serwisu niezgodną z niniejszym Regulaminem.

2.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane działalnością w Serwisie w sposób niezgodny z prawem, w tym dotyczących zainfekowaniem wirusami, włamań do kont czy przejęciem haseł.

3.      Regulamin może ulec aktualizacji. Na stronie Serwisu znajduje się najaktualniejsza i obowiązująca w dany momencie wersja Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje najnowszą wersje regulaminu, a jeśli przestaje ją akceptować, powiadamia o tym pisemnie na adres e-mail: pomoc[at]gazetalekarska.pl. Jeśli Użytkownik posiada konto w Serwisie i nie akceptuje aktualnej wersji Regulaminu, wówczas jego konto zostaje usunięte.